Thứ sáu ngày 25 tháng 5 năm 2018 | 10:20

Đảo chiều, hai thương hi