Thứ năm ngày 20 tháng 6 năm 2019 | 16:54

Học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 10 Khóa XII

Ngày 19/6, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 Khóa XII. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì và truyền đạt nghị quyết.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 10 khóa. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Dự Hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban, đơn vị và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; đại diện thường trực các đảng ủy, trưởng các ban xây dựng Đảng của đảng bộ cấp trên cơ sở; chánh văn phòng đảng ủy và cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo các đảng ủy cấp cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối; các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Khối…

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối thông báo về kết quả Hội nghị lần thứ 10 gồm các nội dung: Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (Báo cáo chính trị; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025;

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng). Hội nghị đã tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XI về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị Khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018...

Các đại biểu đã nghe Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bí thư Đảng ủy Khối Sơn Minh Thắng đặc biệt nhấn mạnh 4 nội dung đại hội đảng bộ các cấp: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu Ban Chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ cấp trên.


Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Ngọc An đề nghị các đảng bộ trực thuộc khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ theo Kế hoạch số 146-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đảm bảo về nội dung, thời gian, tiến độ; tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ để đảng viên có điều kiện thảo luận sâu sắc hơn nội dung của Nghị quyết, từ đó giúp cán bộ, đảng viên vận dụng đầy đủ, sáng tạo vào nhiệm vụ chuyên môn.  

Các cấp ủy tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 Khóa XII gắn với thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình theo lộ trình thực hiện Nghị quyết.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tự nghiên cứu, học tập Nghị quyết; kiên quyết, kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp.

Theo baotintuc

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá