nghi quyet 12
Đảng cộng sản việt nam quang vinh
Hồ chí minh
 • Nữ công Vụ KHCN, MT & HTQT tấm gương điển hình trong hoạt động tham gia công tác xã hội

  Nữ công Vụ KHCN, MT & HTQT tấm gương điển hình trong hoạt động tham gia công tác xã hội icon video icon video

  Các Cán bộ công chức nữ công Vụ KHCN, MT & HTQT đã tích cực triển khai nhiệt tình tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn do Công đoàn Cơ quan Tổng cục Đường bộ Việt Nam phát động. 

 • Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

  Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị icon video icon video

  Thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35. 

 • Coi trọng chất lượng cấp ủy trong xây dựng nhân sự khóa mới

  Coi trọng chất lượng cấp ủy trong xây dựng nhân sự khóa mới icon video icon video

  Cấp ủy các cấp tiến hành xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên đối với từng địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng theo phương châm: Phải coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn và không nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy.

 • Vụ Tổ chức - Hành chính quan tâm xây dựng phong cách đạo đức công vụ

  Vụ Tổ chức - Hành chính quan tâm xây dựng phong cách đạo đức công vụ icon video icon video

  Nhận thức tầm quan trọng của việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng nền hành chính, Vụ tổ chức - Hành chính đã tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng đạo đức công vụ.

 • Thông báo Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

  Thông báo Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII icon video icon video

  Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 • Trung ương cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019

  Trung ương cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 icon video icon video

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước... Từ đó, xác định sát hợp mục tiêu tổng quát, dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu, cơ bản, quan trọng nhất cho năm 2020.

 • Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

  Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII icon video icon video

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí Trung ương nghiên cứu kỹ, thảo luận, cho ý kiến đối với những vấn đề lớn, những nội dung quan trọng có ý nghĩa chiến lược, có tính đột phá, khả thi cao và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

 • Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam quán triệt Quy định 205-QĐ/TW

  Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam quán triệt Quy định 205-QĐ/TW icon video icon video

  Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chứ phổ  biến Quy định 205-QĐ/TW đến các Chi bộ.

 • Mặt trận cần là người phản biện sắc sảo, chân tình

  Mặt trận cần là người phản biện sắc sảo, chân tình icon video icon video

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý Mặt trận chủ động góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, là người phản biện sắc sảo, chân tình giúp Đảng và chính quyền tự điều chỉnh, tự hoàn thiện để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn. Cần lựa chọn các nội dung, vấn đề liên quan tới quyền, lợi ích chính đáng của người dân…

 • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá