Thẩm quyền xử phạt giao thông của cảnh sát cơ động

Thẩm quyền xử phạt giao thông của cảnh sát cơ động

Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, CSCĐ, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan...

  • Ngày :