Phát triển bền vững: Nền tảng của niềm tin - Bài 1: Tạo thế cao và lực bền Thứ tư, 4/12/2019 | 16:1

Phát triển bền vững: Nền tảng của niềm tin - Bài 1: Tạo thế cao và lực bền

Từ thành quả kinh tế - xã hội năm 2019, nhìn lại chặng đường hơn 30 năm Đổi mới, có thể thấy những thành tựu quan trọng trong công cuộc CNH - HĐH đất nước là minh chứng rõ nét nhất cho sự kiên định bảo vệ mục tiêu và thành công của đường lối phát triển mà Đảng đã lựa chọn.

  • Ngày :