Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải Yên Bái thông báo mời thầu Thứ sáu, 22/12/2017 | 9:57

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải Yên Bái thông báo mời thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải Yên Bái thông báo mời thầu, Gói thầu YB:04-TV:1 – Tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư.

  • Ngày :