Chi cục QLĐB I.02 tăng cường quản lý hành lang đường bộ Thứ sáu, 1/1/2016 | 11:58

Chi cục QLĐB I.02 tăng cường quản lý hành lang đường bộ

Trong thời gian vừa qua tình trạng dân cư sống dọc theo tuyến QL.6 đoạn Km306 - Km365 đổ bã cafe trên lề rãnh, đổ đất thải và san lấp mặt bằng trong phạm vị hanh lang an toàn đường bộ

  • Ngày :