Cho phép đấu giá biển số xe, không được bán lại sau đấu giá Thứ năm, 22/6/2017 | 9:10

Cho phép đấu giá biển số xe, không được bán lại sau đấu giá

Đấu giá biển số xe không được làm ảnh hưởng tới việc quản lý Nhà nước đối với phương tiện giao thông, người trúng đấu giá không được quyền bán lại biển số xe đã cấp.

  • Ngày :