Không tham nhũng-tiêu chí đánh giá cán bộ cao cấp Thứ tư, 16/8/2017 | 9:49

Không tham nhũng-tiêu chí đánh giá cán bộ cao cấp

Lần đầu tiên, Bộ Chính trị có những quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với các cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước. Theo đó, cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải "tuyệt đối không tham vọng quyền lực", "không tham nhũng, cơ hội, vụ lợi".

  • Ngày :