Chống chạy chức, chạy quyền, chống tiêu cực trong công tác cán bộ Thứ ba, 4/12/2018 | 10:13

Chống chạy chức, chạy quyền, chống tiêu cực trong công tác cán bộ

Toàn ngành rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên và thường vụ cấp ủy viên; chống chạy chức, chạy quyền, chống tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu trong công tác cán bộ. Trong đó, chú ý đến chất lượng, quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan; tránh những sai sót trong thời gian qua.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá