Thứ sáu ngày 1 tháng 3 năm 2019 | 10:21

Đảng ủy Tổng cục ĐBVN: Rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng 1/3, Đảng ủy Tổng cục ĐBVN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt nhằm rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và kiện toàn công tác cán bộ. 

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ GTVT về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 2020 – 2025 Đảng ủy Tổng cục ĐBVN tổ chức rà soát, bổ sung đảm bảo quy trình 4 bước như sau:

Bước thứ nhất: căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại cán bộ hàng năm của cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo có thẩm quyền, Ban thường vụ Đảng ủy thẩm định, rà soát và dự kiến phương án bổ sung nhân sự có đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào quy hoạch và đề xuất tiếp tục giữ trong quy hoạch (đối với trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn), hoặc đưa ra khỏi quy hoạch đối với những đồng chí không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; báo cáo tập thể cấp ủy xem xét, cho ý kiến vào phương án bổ sung quy hoạch cấp ủy trước khi lấy ý kiến tại các hội nghị và xem xét, bỏ phiếu đưa ra khỏi quy hoạch đối với những trường hợp không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Những đồng chí có trên 50% tổng số ủy viên Ban Chấp hành đồng ý đưa ra khỏi quy hoạch, thì đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch (đối với chức danh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban thường vụ Đảng ủy Bộ) hoặc đưa ra khỏi danh sách quy hoạch (đối với chức danh thuộc thẩm quyền của đảng ủy).

Bước thứ hai: Tổ chức lấy ý kiến tại hội nghị cán bộ chủ chốt về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch. Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến của hội nghị cán bộ chủ chốt, tập thể cấp ủy xem xét, thống nhất danh sách nhân sự trước khi đưa ra lấy ý kiến tại hội nghị tiếp theo.

Bước thứ ba: Tổ chức lấy ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch.

Bước thứ tư: Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến tại các hội nghị nêu trên, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo quy định, bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ rà soát, tổng hợp, báo cáo tập thể cấp ủy thảo luận, bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự đưa vào danh sách đề nghị xác nhận bổ sung quy hoạch.

Những đồng chí được trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý giới thiệu nhưng phải đảm bảo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn theo quy định thì được đưa vào danh sách đề nghị xác nhận bổ sung quy hoạch hoặc đưa vào danh sách bổ sung quy hoạch.

Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy Tổng cục đảm bảo việc thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của tập thể cấp ủy và tập thể lãnh đạo các đơn vị; giữ vững và phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan; đề cao tính tiên phong,  gương mẫu, vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy và người đứng đầu trong chỉ đạo và thực hiện rà soát, nhận xét, đánh giá đội ngũ cán bộ bảo đảm đúng quy trình, quy định. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bè phái, cục bộ, mất đoàn kết, lợi dụng việc rà soát để trù dập, đưa ra khỏi quy hoạch những người tốt, có năng lực, trình độ, thẳng thắn, đấu tranh với tiêu cực, sai trái; bổ sung vào quy hoạch những người không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện.

Đặc biệt, quan tâm bổ sung cán bộ trẻ, cán bộ nữ để đảm bảo cơ cấu trong quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy.

Cán bộ bổ sung vào quy hoạch cấp ủy, ít nhất sinh từ tháng 12/1962 đối với nam, nữ sinh từ tháng 12/1967 trở lại đây để có thể tái cử trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đối với các trường hợp còn đủ tuổi công tác trên một nhiệm kỳ, là cán bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khi đã chuyển công tác đến cơ quan khác vẫn có thể được xem xét giữ quy hoạch tại đơn vị cũ để thực hiện “quy hoạch mở” và “động”.

Kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch đối với những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ; vi phạm khuyết điểm, phải xử lý kỷ luật (về Đảng hoặc chính quyền); cán bộ có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã được nêu trong Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

N.T

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá