Thứ sáu ngày 24 tháng 5 năm 2019 | 14:18

Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nguy cơ bên trong của cá nhân và tập thể; liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự sống còn của chế độ. Đây là vấn đề hệ trọng đòi hỏi sự quan tâm thường xuyên, trước hết là của cấp ủy các cấp và của mỗi cán bộ, đảng viên.

Ảnh minh họa.
 
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởngchính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Tham khảo Tài liệu bồi dưỡng Bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở của Ban Tuyên giáo trung ương- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành năm 2017- Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam đăng loạt 03 bài về chuyên đề Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ sau:
 
BÀI 1: KHÁI NIỆM VÀ 9 BIỂU HIỆN CỦA “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN
 
1. Khái niệm
 
“Diễn biến” là sự biến đổi theo chiều hướng nào đó và “Chuyển hóa” là biến đổi sang dạng hoặc hình thái khác (theo Từ điển Tiếng Việt).
 
“Tự diễn biến” là quá trình đấu tranh giữa các mặt tích cực và tiêu cực, giữa hệ tư tưởng XHCN và hệ tư tưởng TBCN trong nội tâm người cán bộ, đảng viên trước những tác động phức tạp của tình hình trong và ngoài nước.
 
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là sự suy thoái từ bên trong, là quá trình tự biến đổi về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên theo chiều hướng tiêu cực, làm mất dần các phẩm chất tốt đẹp, dẫn tới xa rời các nguyên tắc, quan điểm, suy giảm niềm tin vào chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 
 
“Tự chuyển hóa” là sự nối tiếp quá trình “tự diễn biến”; Đến thời điểm mà quan điểm, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên bị thay đổi thì sẽ dẫn đến hành động vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nếu tiếp tục sẽ có hành động chống lại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn có tính lây lan do cá nhân người đã bị chuyển hóa có thể còn lôi kéo, gạ gẫm, ép buộc người khác hùa theo cùng chống lại Đảng, Nhà nước và chế độ. Có thể làm cán bộ, đảng viên từ người tốt chuyển hóa thành phần tử chống đối Đảng, Nhà nước, chế độ.
 
2. Chín (09) biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII):
 
2.1. Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”.
 
2.2. Phản bác, phủ nhận nền dân chủ XHCN, Nhà nước pháp quyền XHCN; đòi thực hiện chế độ “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự”. Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai.
 
2.3. Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
 
2.4. Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin , tuyên truyền, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
2.5. Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hóa” quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an.
 
2.6. Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước.
 
2.7. Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước.
 
2.8. Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học- nghệ thuật. Yác động, lôi kéo, lái dự luận xã hội không theo đường lối của Đảng; cổ súy cho quan điểm, tư tưởng dân tộc cực đoan; thổi phồng mặt trái của xã hội. Dáng tác, quảng bá những tác phẩm văn học, nghệ thuật xuyên tạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng.
 
2.9. Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Lợi dụng vấn đề “dân chủ”,  “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giao, giữa các dân tộc, tôn giao với Đảng và Nhà nước.
 
BÀI 2: NHỮNG LĨNH VỰC VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”
1. Biểu hiện trên lĩnh vực chính trị:
 
- Biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là ở quá trình tự “đổi mầu” chế độ chính trị: suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng và tiêu cực  tổ chức tự phân hóa, Đảng mất vai trò lãnh đạo chính quyền nhà nước  nhân dân mất lòng tin, ngả theo phe đối lập, CNXH biến dạng, chuyển hóa thành CNTB.
 
- Biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” rất đa dạng, với nhiều tính chất, mức độ khác nhau: thờ ơ chính trị, giảm sút lòng tin, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng cách mạng; không dám đấu tranh với hành vi, quan điểm sai trái, thù địch; chủ nghĩa cá nhân; phát ngôn, tuyên truyền trái quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật.
 
2. Biểu hiện trên lĩnh vực kinh tế:
 
- Biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; hạ thấp, làm mất vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước; đòi tư nhân hóa nền kinh tế… “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sẽ thể hiện rõ nếu có sai lầm, thiếu sót trong quản lý KT-XH hoặc khi có tăng trưởng nhưng lệ thuộc vào kinh tế tư bản, công bằng xã hội bị sai lệch, phân hóa xã hội gay gắt, quần chúng bất mãn. Đây là nguy cơ rõ nét khi các thế lực thù địch có tiềm lực kinh tế mạnh hơn.
 
3. Biểu hiện trên lĩnh vực xã hội:
 
- “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là quá trình những tác động của mặt trái kinh tế thị trường làm cho sự phân hóa giàu nghèo gia tăng, giữa các giai cấp và tầng lớp xã hội…, làm nảy sinh, trầm trọng thêm những mâu thuẫn xã hội.
 
- “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gia tăng khi Đảng, Nhà nước chậm có những giải pháp thiết thực, đồng bộ.
 
4. Biểu hiện trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đào tạo:
 
- “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thể hiện ở sự du nhập quan điểm, tư tưởng, văn hóa, lối sống, giá trị từ CNTB.
 
- “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thể hiện ở sự sùng bái, chạy theo văn hóa, lối sống tư bản, từ bỏ các giá trị văn hóa truyền thống, phủ nhận, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, đánh mất bản sắc.
 
- “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là khởi đầu cho “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng, chính trị.
 
5. Biểu hiện trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng, đối ngoại:
 
- “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thể hiện ở sự phủ nhận đối với sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; tuyệt đối hóa nhiệm vụ kinh tế, coi nhẹ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.
 
- “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thể hiện ở sự lơ là mất cảnh giác trước những thông tin không chính thống, sai lệch, xuyên tạc, phiến diện một chiều. 
 
6. Nguyên nhân của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”:
 
6.1. Nguyên nhân khách quan (là thứ yếu):
 
- Tác động từ tình hình chính trị, an ninh thế giới, khu vực biến động bất lợi đối với phong trào cộng sản quốc tế trên phạm vi toàn cầu;
 
- Con đường đi lên CNXH ở nước ta đang đặt ra những vấn đề mới chưa được luận giải kịp thời, tạo ra những khoảng trống về lý luận dẫn đến lệch lạc, hoài nghi đối với chủ trương, đường lối của Đảng và mô hình phát triển đất nước;
 
- Các thế lực thù địch không ngừng có những hoạt động chống phá cách mạng nước ta.
 
6.2. Nguyên nhân chủ quan (là chủ yếu):
 
- Nguyên nhân của một bộ phận cán bộ, đảng viên:
 
+ Bản lĩnh chính trị không vững vàng, tư duy sai lệch, buông lỏng tự giáo dục, tự rèn luyện đã thoái hóa, biến chất về đạo đức, tự suy thoái về tư tưởng chính trị;
 
+ Chịu tác động của cơ chế thị trường một cách thụ động; không thường xuyên cập nhật quan điểm, chủ trương mới, vẫn giữ tư duy giáo điều, kinh nghiệm chủ nghĩa để phản biện lý luận về quá trình vận động đi lên CNXH của Đảng;
 
- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ; Công tác quản lý cán bộ, đảng viên có nơi, có lúc còn buông lỏng;
 
- Còn có những yếu kém trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội…
 
BÀI 3: QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP VÀ NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ ĐỂ PHÒNG, CHỐNG “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”
 
1. Quan điểm
 
- Một là, đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các ngành, các cấp dưới sự lãnh đạo của Đảng.
 
- Hai là, tăng cường công tác tư tưởng, lý luận, bảo vệ và gữa vững nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh- nhân tố quyết định thắng lợi trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 
- Ba là, sử dụng các biện pháp quyết liệt, khắc phục những sơ hở, yếu kém trong quản lý kinh tế- xã hội, tích cực tạo bước chuyển biến mới trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 
- Bốn là, tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân là nhân tố quan trong trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 
- Năm là, kết hợp chặt chẽ giữa chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “giữ vững bên trong là chính”, “tự bảo vệ mình là chính” với tinh thần tích cực tấn công, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.
 
2. Giải pháp
 
- Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân và cán bộ, đảng viên về nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 
- Tăng cường giáo dục chính trị- tư tưởng và giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.
 
- Đẩy mạnh đấu tranh phê phán, phản bác quan điểm sai trái, thù địch.
 
- Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật và bảo vệ Đảng.
 
- Đề cao vai trò chủ động và ý thức tự giác trong tự phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng.
 
3. Nội dung và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ đối với việc phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
 
- Một là, xây dựng và thực hiện tốt các quy định để phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác.
 
- Hai là, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo chi bộ, đơn vị.
 
- Ba là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm, theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
- Bốn là, chi ủy, bí thư chi bộ cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả của công tác tư tưởng.
 
- Năm là, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.
 
- Sáu là, tăng cường và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của chi bộ, cấp ủy.

Vũ Anh Tuấn - Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá