Thứ năm ngày 29 tháng 8 năm 2019 | 14:48

Chi bộ Vụ Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý tài chính được giao

Vụ Tài chính là tổ chức tham mưu giúp Tổng Cục trưởng về tài chính, tài sản, kế toán, ngân sách (thu, chi, phân bổ) thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

Các cán bộ, công chức Vụ Tài chính.
 
Vụ Tài chính trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam, biên chế hiện có 16 cán bộ, công chức, trong đó có 13 đảng viên. Chức năng, nhiệm vụ chính của Vụ Tài chính là tổ chức tham mưu giúp Tổng Cục trưởng về tài chính, tài sản, kế toán, ngân sách (thu, chi, phân bổ) thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.
 
Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tập thể lãnh đạo, đảng viên, chuyên viên Vụ Tài chính luôn giữ vững lập trường, quan điểm của Đảng, Nhà nước, chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
 
Công tác phối hợp giữa lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với lãnh đạo Tổng cục, với các đoàn thể, các Vụ chức năng của Tổng cục được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, đảng viên trong Chi bộ gương mẫu, phát huy tinh thần sáng tạo trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Vụ Tài chính đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Vụ đã tham mưu xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung và tham gia ý kiến là 26 văn bản; triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. 
 
Về công tác kế toán, quản lý tài chính, tài sản, Vụ đã tổ chức xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm theo kế hoạch Bộ GTVT giao, kế hoạch tài chính ngân sách 2019-2021, 2020-2022 và triển khai đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2019-2021. Thực hiện công khai dự toán thu, chi ngân sách; xây dựng phân loại đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính đối với Cụm phà Vàm Cống giai đoạn 2018-2019, các Ban QLDA trực thuộc, hướng dẫn các đơn vị sử dụng các nguồn vốn theo đúng chế độ, chính sách, thực hiện khóa sổ, lập báo cáo quyết toán hàng năm; tổ chức thực hiện xét duyệt quyết toán nguồn vốn của đơn vị sử dụng Ngân sách nhà nước, Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương,… . Hướng dẫn thực hiện hạch toán, quản lý, điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, triển khai rà soát, xây dựng định mức sử dụng xe ô tô theo Nghị định 04/2019/NĐ-CP; rà soát lại phương án sắp xếp, xử lý nhà đất tại các Cục QLĐB, xây dựng định mức cơ sở nhà đất chuyên dùng; định mức xe ô tô chuyên dùng; tổng hợp, báo cáo tình hình sử dụng tài sản công,...
 
Công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Năm 2018 thực hiện thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn xây dựng cơ bản: 25/24 dự án được giao, đạt 104%; nguồn vốn sự nghiệp kinh tế: 607/606 dự án được giao, đạt 100,2%; năm 2019 phấn đấu hoàn thành phê duyệt quyết toán 26 dự án sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản và các dự án nguồn vốn sự nghiệp kinh tế. 
 
Công tác quản lý các dự án BOT, đến nay, thực hiện quản lý 62 dự án BOT (có 69 trạm thu phí) trong giai đoạn kinh doanh khai thác, thỏa thuận quyết toán chi phí đầu tư xây dựng 07 dự án BOT được Bộ GTVT ủy quyền; tổ chức rà soát các chỉ tiêu tài chính các dự án BOT giai đoạn kinh doanh khai thác, rà soát điều chỉnh phương án tài chính trình Bộ GTVT; tổng hợp báo cáo, công khai số thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ; báo cáo xử lý các nội dung bất cập trong công tác quản lý các dự án BOT (về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; công tác dự báo về tốc độ tăng trưởng phương tiện trong giai đoạn lập dự án chưa sát với thực tế dẫn đến thời gian thu phí hoàn vốn của dự án rút ngắn dẫn đến hiểu lầm trong dư luận, việc lựa chọn vị trí đặt trạm thu phí,  hình thức thu phí hở, công tác quyết toán; ,…), tổ chức giảm giá tại 42/62 dự án; xây dựng phương án bàn giao trạm thu phí BOT để thực hiện thu phí điện tử không dừng; chỉ đạo Nhà đầu tư tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát công tác thu phí; đôn đốc các Nhà đầu tư BOT thực hiện việc nộp phí sử dụng tài sản nhà nước …
 
Ngoài ra, các công tác xây dựng, ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng cục luôn được Vụ hoàn thành tốt; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng và ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị căn cứ trên chức năng, nhiệm vụ được giao; tổng hợp báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 toàn Tổng cục. Triển khai chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Bộ GTVT. Tiếp tục có văn bản đề nghị Bộ GTVT xử lý việc cấp bù chi tổ chức thu phí giai đoạn 2007-2013; duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án cho các đơn vị trực thuộc....
 
Trong thời gian qua, mặc dù khối lượng công việc của Vụ Tài chính ngày càng tăng, nhiều nhiệm vụ phức tạp, nhiều chính sách mới được triển khai thực hiện; việc báo cáo, công tác đột xuất tăng, nội dung vướng mắc của các dự án BOT phát sinh phải cần nhiều thời gian xử lý, một số quy định của văn bản quy phạm pháp luật chưa cụ thể, do đó trong quá trình thực hiện cũng còn có những hạn chế nhất định. Tuy nhiên, tập thể lãnh đạo, công chức của Vụ luôn đoàn kết phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 
 
Với những kết quả đạt được, giai đoạn 2015-2018, Vụ Tài chính đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, được tặng Giấy khen của Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN về việc “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Để đạt được các kết quả nêu trên, tập thể lãnh đạo Vụ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Chi ủy Chi bộ để chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả công tác đảng, công tác chuyên môn và các hoạt động khác của Vụ Tài chính; mọi chủ trương, nhiệm vụ chính trị quan trọng đều được tập thể bàn bạc, thảo luận để thống nhất thực hiện trên cơ sở phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
 
Trong 6 tháng cuối năm 2019, tập thể cán bộ, công chức Vụ Tài chính bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục ĐBVN và căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục phấn đấu, vượt qua những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chi bộ Vụ Tài chính

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá