Thứ sáu ngày 22 tháng 11 năm 2019 | 16:17
Đảng ủy Tổng cục ĐBVN:

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 khóa XII

Ngày 22/11, Đảng ủy Tổng cục phối hợp với một số đơn vị trực thuộc khu vực Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên khối cơ quan và các đơn vị trực thuộc Tổng cục. 

Đ/c Vũ Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục ĐBVN báo cáo tại Hội nghị.

Hội nghị nhằm tuyên truyền, quán triệt, triển khai sâu rộng những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chỉ thị, nghi quyết, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới ban hành tới các tổ chức đảng, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

Tại Hội nghị, Ban chấp hành Đảng ủy Tổng cục đã tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong Đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Trung ương. 

Toàn cảnh Hội nghị.

Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về “ Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 77-KH/ĐU ngày 08/10/2019 của Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam về “đại hội Đảng bộ Tổng cục ĐBVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025”và các văn bản chỉ đạo đại hội Đảng các cấp.

Đồng thời, tập trung tuyên truyền, quán triệt thực hiện Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 34-KH/ĐU của Đảng ủy Bộ GTVT về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. 

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng. Đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các phong trào thi đua yêu nước...

Các cơ quan tuyên truyền của Tổng cục bám sát định hướng của Ban Tổ chức Trung ương, định hướng Ban Tuyên giáo Trung ương, tổ chức tuyên truyền kết quả, nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII, Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chị thị, quy định, kết luận mới của Trung ương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

N.T

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá