Thứ hai ngày 14 tháng 6 năm 2021 | 12:45

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 31/12/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. PV xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG
LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức từ ngày 27/10/2020 đến ngày 29/10/2020 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham gia của 300 đại biểu. Sau khi thảo luận các Văn kiện và các Đề án nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình, Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

1. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối và phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội, cụ thể như sau: 
1.1. Về đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi, đan xen khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đã đạt nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác; đạt 5/6 nhóm chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra, nổi bật là: các tổ chức đảng và đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Khối đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối thành 07 nghị quyết chuyên đề và nhiều nghị quyết, chỉ thị,… để tập trung lãnh đạo. Công tác phối hợp giữa Đảng ủy Khối và các cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương chặt chẽ, hiệu quả hơn. Việc lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức thực sự được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới và mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác xây dựng tổ chức đảng tiếp tục được triển khai có hiệu quả; thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác quản lý, phát triển đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được coi trọng và đạt kết quả tốt. Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh; góp phần duy trì kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước có chuyển biến tích cực; phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh. Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh được phát huy.
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn hạn chế, đó là: chưa đạt chỉ tiêu về bồi dưỡng nhận thức về Đảng và kết nạp đảng viên mới. Nhận thức của một số cấp ủy, người đứng đầu về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có lúc chưa đầy đủ. Việc thực hiện các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện quy chế làm việc ở một số nơi chưa nghiêm. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức còn có mặt hạn chế. Vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chưa rõ nét; cá biệt, một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bị xử lý kỷ luật đảng và bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Công tác tổ chức, cán bộ ở một số nơi, một số khâu còn khó khăn. Tình trạng vi phạm quy định về nền nếp sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy còn xảy ra ở một số đảng bộ, chi bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là việc nắm, xử lý vấn đề chính trị hiện nay có lúc, có nơi chưa thường xuyên. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chưa đồng đều ở các cấp ủy. Công tác xử lý, khắc phục sau kiểm tra ở một số nơi còn chậm; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn ít. Công tác giám sát thường xuyên ở một số nơi còn hình thức; chất lượng, hiệu quả giám sát chuyên đề còn thấp. Một số cấp uỷ chưa thực sự quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác dân vận. Nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở một số đơn vị chậm đổi mới; triển khai một số cuộc vận động, phong trào thi đua còn hình thức.
Những hạn chế, khuyết điểm trên có nguyên nhân khách quan là mô hình tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối có nhiều đặc thù và còn bất cập; sự thiếu đồng bộ và còn chồng chéo trong một số quy định, hướng dẫn của Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các loại hình tổ chức đảng, tuy nhiên nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, đó là: (1) Một số cấp ủy, bí thư cấp ủy chưa quan tâm đến việc đổi mới phương thức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Một bộ phận cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy chưa coi trọng đúng mức công tác xây dựng Đảng và sinh hoạt đảng; (2) Việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan ở một số nơi hiệu quả chưa cao, còn hình thức; (3) Đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng ở một số đảng bộ còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác đảng chưa đồng bộ.
1.2. Bài học kinh nghiệm
Thứ nhất, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt và thực hiện đầy đủ, sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng; thực hiện nghiêm các nguyên tắc nền tảng của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí, phát huy dân chủ, đề cao vai trò của tổ chức đảng, tính tiền phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.
Thứ hai, đặc biệt chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đổi mới cách học tập, quán triệt nghị quyết để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Kiên quyết, kiên trì và tập trung công sức, trí tuệ của các cấp ủy để chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả các nghị quyết, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương; tập trung nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đặc biệt là chi bộ để tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng.
Thứ ba, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; trong lãnh đạo, chỉ đạo cần có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá để tập trung chỉ đạo; giải quyết dứt điểm, tháo gỡ những khó khăn, bất cập và vướng mắc trong thực tiễn. 
Thứ tư, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức và hoạt động của các tổ chức đảng, đi đôi với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; chủ động phát hiện vấn đề, ngăn ngừa, cảnh báo và xử lý kịp thời các dấu hiệu vi phạm.
Thứ năm, chủ động phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.
1.3. Về chủ đề Đại hội, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Chủ đề Đại hội: Đại hội được tiến hành theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương, với chủ đề: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Phương hướng: Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh. Tập trung công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đổi mới công tác tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; thực hiện đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương gắn với phát huy dân chủ và đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận, tăng cường công tác dân vận, kết hợp với thực thi quy định về đạo đức công vụ. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, trên cơ sở kế thừa và phát triển, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
- Một số chỉ tiêu:
(1) 100% đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết và 100% đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương và Đảng ủy Khối. 
(2) 100% chi bộ nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với lĩnh vực công tác và truyền thống văn hóa của dân tộc.
(3) 100% cấp ủy các cấp rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình làm việc toàn khóa và hằng năm. 
(4) Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về Đảng cho khoảng 30.000 quần chúng ưu tú, phấn đấu kết nạp từ 16.000 đảng viên mới trở lên. 100% bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng ít nhất một lần/nhiệm kỳ của chi bộ, đảng bộ.
(5) 100% đảng ủy, chi ủy và ủy ban kiểm tra các đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm.
(6) Hằng năm phấn đấu 100% đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 95% đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu có từ 90% tổ chức đảng và 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
- Nhiệm vụ trọng tâm:
(1) Toàn Đảng bộ Khối tập trung triển khai việc học tập, quán triệt sâu sắc và phát động phong trào thi đua triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tạo không khí phấn khởi, khích lệ cán bộ, đảng viên hăng hái thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên; đồng thời kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.
(2) Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, phù hợp với vị trí công tác và có kế hoạch đăng ký thi đua, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
(3) Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực hiện đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp. Nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối khóa XI về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối khóa XII về nâng cao chất lượng chi bộ. Khích lệ, động viên và tạo môi trường để cán bộ, đảng viên phát huy năng lực, sở trường, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
(4) Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, coi trọng việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và các mặt công tác xây dựng Đảng đi đôi với việc đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra sai phạm, có nhiều bức xúc nổi cộm, dư luận quan tâm, nhất là về công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác cán bộ. Quan tâm kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sữa chữa khuyết điểm, vi phạm sau kiểm tra, giám sát.
(5) Tiếp tục đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.
(6) Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy một cách thực chất. Lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương; cụ thể hóa và làm rõ nội dung, mức độ, phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm trong từng khâu phối hợp theo quy chế phối hợp công tác.
- Các đột phá:
(1) Về tổ chức đảng. Hoàn thiện đồng bộ, khoa học, hợp lý về tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành trong toàn Đảng bộ Khối, trước hết là sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tập trung vào công tác xây dựng Đảng; cụ thể hóa Quy định 215-QĐ/TW ngày 05/12/2013 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; tiếp tục cụ thể hóa các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đảng ủy cơ sở trực thuộc trực tiếp Đảng ủy Khối; từng bước sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của một số đảng bộ đặc thù trong Đảng bộ Khối cho phù hợp. 
(2) Về công tác cán bộ và quản lý đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối chủ động, tích cực phối hợp trong việc cụ thể hóa, tham mưu, đề xuất thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về công tác cán bộ, nhất là về phân cấp quản lý cán bộ theo Quy định 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng quy chế, quy trình về thẩm định, nhận xét, đánh giá cán bộ theo phân cấp và thuộc thẩm quyền của các cấp ủy trong Đảng bộ Khối. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ chuyên trách công tác đảng có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong thời gian tới. Tăng cường công tác quản lý đảng viên; thực hiện thật tốt các quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên trong Đảng bộ Khối; có giải pháp phù hợp trong công tác xây dựng tổ chức đảng và quản lý đảng viên ở ngoài nước, đảng viên trong các đơn vị đặc thù khác.
(3) Về công tác phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tập trung ưu tiên lãnh đạo công tác nghiên cứu, tham mưu và chủ động tham gia thực hiện Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị, hình thành chiến lược, chính sách, đi tắt đón đầu phù hợp với điều kiện và con người Việt Nam.
2. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII tiếp thu ý kiến của Đại hội, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
3. Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII tiếp thu ý kiến của Đại hội, hoàn thiện Báo cáo và gửi Trung ương theo quy định.
4. Đại hội thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII tiếp thu ý kiến Đại hội, hoàn thiện và ban hành Chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII.
5. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 51 đồng chí (khuyết 02 đồng chí thuộc cơ cấu các ban Đảng Trung ương); trong quá trình hoạt động Ban Chấp hành xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Thông qua kết quả bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng gồm 59 đồng chí đại biểu chính thức và 04 đại biểu dự khuyết. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để chuẩn y theo quy định. 
6. Sau Đại hội, giao Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành; thực hiện chế độ, chính sách kịp thời đối với các đồng chí không tái cử. Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối theo quy định.
Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 
Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 10 năm 2020.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG
LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Theo dukcqtw.dcs.vn

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá