Thứ hai ngày 2 tháng 8 năm 2021 | 9:25

Ngành Tuyên giáo đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo là dịp đội ngũ làm công tác Tuyên giáo tiếp tục kiên định những quan điểm có tính nguyên tắc, không ngừng đổi mới, sáng tạo, cổ vũ khát vọng vươn lên mãnh liệt, ý chí và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn cách mạng mới.

Năm nay, kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng, trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang tích cực triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV vừa mới diễn ra tại Hà Nội và công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn ra quyết liệt trên phạm vi cả nước. Đây cũng là dịp để những người làm công tác Tuyên giáo tiếp tục thể hiện là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Năm 1930, sau khi ra đời, Đảng đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền để tuyên truyền, giác ngộ đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác-Lênin, về đường lối cách mạng của Đảng. Ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1-8”. Tài liệu này khi phát hành đã gây được dư luận rất lớn trong xã hội và có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công nông nước ta. Từ thời điểm đó, ngày 1/8 trở thành mốc son trong lịch sử đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ngày 1/8/1930 được chọn là ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng, nhưng trên thực tế, công tác Tuyên giáo đã có từ trước khi thành lập Đảng, từ khi Nguyễn Ái Quốc bắt đầu các hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin và con đường cứu nước vào Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường vẻ vang 91 năm qua, chúng ta vô cùng tự hào dù ở bất kỳ giai đoạn nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước Đảng, đất nước và nhân dân, xứng đáng với sự tin cậy của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ngành Tuyên giáo đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới
Tiết mục trong Chương trình nghệ thuật Giữ trọn niềm tin và tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”. Ảnh minh họa.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng nêu rõ: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nắm chắc, dự báo đúng đắn, kịp thời các vấn đề tư tưởng trong Đảng, trong xã hội. Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam… Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”… 

Thời gian qua, vượt lên nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ngành Tuyên giáo không ngừng đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng và đạt được những thành tựu quan trọng. Công tác Tuyên giáo đã có đóng góp tích cực vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Sau Đại hội, tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 7.903 điểm cầu và 1.022.037 đại biểu ở các cấp tham dự. Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 6.750 điểm cầu và 318.688 đại biểu tham dự. Việc tổ chức các Hội nghị trực tuyến đã khắc phục được độ trễ về thời gian, mở rộng đối tượng và tăng số lượng cán bộ, đảng viên tham dự, nhận được sự đồng tình, ủng hộ và hoan nghênh của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đặc biệt, công tác Tuyên giáo tuyên truyền bài viết mang tầm cao tư tưởng và trí tuệ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” trên các phương tiện thông tin đại chúng, là sự khẳng định mạnh mẽ mục tiêu, lý tưởng con đường mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Huy động sức mạnh tổng hợp của các binh chủng trong công tác thông tin tuyên truyền: Tuyên truyền tổng hợp, dư luận xã hội, báo chí - xuất bản, tuyên truyền miệng, tuyên truyền thông tin đối ngoại, các báo và tạp chí từ Trung ương đến cơ sở để tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận cao trong xã hội đối với các sự kiện: Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các chủ trương, biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19; việc thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ: vừa chống dịch COVID-19 có hiệu quả vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội đạt kết quả tích cực (GDP 6 tháng đầu năm 2021 đạt 5,64% cao hơn nhiều so với cùng kỳ 2020); chất lượng hai Đề án trình Ban Bí thư (Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” và Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 285-QĐ/TW, ngày 25/4/2015 của Bộ Chính trị về “Dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan Đảng, Nhà nước”) được đánh giá có chất lượng. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch chống phá các nội dung văn kiện, nhân sự Đại hội XIII của Đảng, và bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các chủ trương và biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19 và lập “Quỹ vắc-xin phòng COVID-19” được đánh giá hiệu quả; công tác khoa giáo được quan tâm chỉ đạo, đạt một số kết quả tích cực, nhất là trên lĩnh vực y tế đóng vai trò xung kích đi đầu phòng, chống đại dịch covid-19…

Tuy nhiên, công tác Tuyên giáo thời gian qua còn một số hạn chế, như: Việc tổ chức triển khai học tập và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ tri thức, văn nghệ sĩ, báo chí còn chưa bảo đảm tiến độ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở một số nơi còn chưa quyết liệt, chưa trở thành nền nếp, hiệu quả chưa cao, còn nặng về hình thức; công tác đấu tranh, ngăn chặn, bóc gỡ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc, quản lý các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử cá nhân còn hạn chế, khó kiểm soát; công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí - xuất bản trong một số trường hợp, nhất là vấn đề “nóng” được xã hội quan tâm còn chưa ứng dụng khoa học công nghệ kịp thời dẫn tới làm chậm sự lan toả các thông tin dẫn dắt dư luận xã hội; việc xử lí tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp; chấn chỉnh tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, nhất là các tạp chí điện tử thuộc Hội còn nhiều hạn chế… 

Năm nay kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang phấn khởi về thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIII của Đảng và đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống; về cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công rất tốt đẹp và vừa mới tổ chức Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá mới để bầu các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước; việc thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ đang có kết quả. Niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước tăng lên trong các tầng lớp nhân dân. Đó là thời cơ để ngành Tuyên giáo thể hiện chức năng định hướng tư tưởng chính trị, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận cao trong xã hội. Song, cũng cần thấy rằng công tác tuyên giáo bên cạnh những thuận lợi cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức lớn: Tình hình thế giới đang trải qua những biến động to lớn, diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, phức tạp và quyết liệt hơn, làm gia tăng rủi ro đối với môi trường kinh tế, chính trị, an ninh quốc tế; chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa cường quyền nước lớn, chủ nghĩa thực dụng trong quan hệ quốc tế gia tăng. Kinh tế thế giới trong bối cảnh đại dịch COVID-19 làm cho dấu hiệu phục hồi chưa vững chắc, tiềm ẩn nguy cơ lạm phát ở mức cao. Tình hình biển Đông, biển Đen đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Ở trong nước, sau 35 đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế, niềm tin của nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để thực hiện hai chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Song, bên cạnh những thành tựu toàn diện đạt được rất quan trọng thì những khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế và thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nền kinh tế và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra còn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn, nếu nền kinh tế nước ta không phát triển nhanh hơn sẽ rơi vào “bẫy thu nhập trung bình” vẫn là thách thức lớn. Thêm vào đó, bốn vấn đề bức xúc trong xã hội hiện nay là: An toàn thông tin mạng; An toàn môi trường; An toàn giao thông; An toàn vệ sinh thực phẩm đang hằng giờ, hằng ngày tác động, ảnh hưởng đến tư tưởng, chất lượng cuộc sống và sức khoẻ, tính mạng của nhân dân. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ráo riết chống phá trên nhiều lĩnh vực, nhất là sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội, Internet chống Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Trong bối cảnh đó, phát huy truyền thống vẻ vang 91 năm qua, ngành Tuyên giáo nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi thách thức, khó khăn, đáp ứng ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, công tác tuyên giáo trong thời gian tới tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp căn bản sau đây:

- Tập trung tuyên truyền khát vọng vươn lên mãnh liệt và ý chí, quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo chủ đề của Đại hội: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa” . Với hướng đi đúng đắn, hợp quy luật, khát vọng phát triển mãnh liệt và quyết tâm chính trị cao, đất nước ta nhất định sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng từ hàng ngàn năm của dân tộc ta. Do vậy, việc tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng rất quan trọng như đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã giao nhiệm vụ cho ngành Tuyên giáo: “Công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành thường xuyên, bền bỉ, đồng bộ, sáng tạo, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí, xuất bản, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, văn nghệ sĩ, báo cáo viên, tuyên truyền viên.

- Tập trung tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Ba đột phá chiến lược do Đại hội XI và XII của Đảng xác định vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa giá trị lâu dài  và sẽ được cụ thể hoá phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, để phù hợp với điều kiện, yêu cầu mới, cần tập trung vào các đột phá cụ thể: Về hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả,...; về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở đổi mới toàn diện, căn bản giáo dục và đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài; đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển mạnh khoa học và công nghệ; phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam…, về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.

- Tiếp tục tập trung tuyên truyền có hệ thống bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” với nhiều hình thức sáng tạo, như: Tổ chức hội thảo, tọa đàm, xuất bản sách, mời các chuyên gia trao đổi trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các Đài phát thanh và truyền hình các tỉnh, thành trong cả nước; tiếp tục đăng tải ý kiến của các chuyên gia trong nước và quốc tế phân tích sâu sắc bài viết của Tổng Bí thư để định hướng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nâng cao nhận thức sâu sắc và tăng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay như Tổng Bí thư đã khẳng định: “Đây là cả một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại, đầy thử thách, khó khăn, một sự nghiệp tự giác, liên tục, hướng đích lâu dài, không thể nóng vội” . 

- Công tác Tuyên giáo góp phần đắc lực vào tuyên truyền các chủ trương, biện pháp chống đại dịch COVID-19 của Đảng và Nhà nước theo phương châm: “Chống dịch như chống giặc”, “Mỗi người dân là một chiến sỹ”, “Coi sức khoẻ và tính mạng con người là trên hết”... Hiện nay, trước đợt bùng phát đại dịch thứ tư với biến thể Delta tăng độ lây nhiễm nhanh, Chính phủ đề ra phương châm mới: 5K + vắc-xin và áp dụng khoa học công nghệ đang có hiệu quả. Đồng thời, công tác Tuyên giáo tham gia tích cực vào việc thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ: Vừa chống dịch có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội để thực hiện thành công các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội XIII đề ra.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo trong tình hình mới, như: Tập trung vào những dự báo chiến lược để chủ động tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp uỷ các cấp giải quyết các vấn đề do lý luận và thực tiễn đặt ra trước những diễn biến nhanh, khó lường của thế giới và khu vực, nhất là trong thời kỳ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đất nước không bị bất ngờ trong bất cứ hoàn cảnh nào; bám sát những vấn đề thực tiễn của đất nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực trên cơ sở tăng cường tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả; tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và việc nêu gương của cán bộ, đảng viên ở các cấp, nhất là của người đứng đầu như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: “Các cán bộ, đảng viên và người lao động thể hiện nhận thức về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng việc làm thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt phương châm “Nói đi đôi với làm”; lấy đổi mới là phương pháp tư duy, lấy hiệu quả nêu gương và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao làm cơ sở đánh giá kết quả làm theo”.

- Chủ động đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII về: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình nước”. Trên tinh thần đó, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo kiên quyết tấn công làm thất bại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

- Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, bám sát các sự kiện, các nhiệm vụ lớn của đất nước, các lĩnh vực nhạy cảm về văn hoá - văn nghệ, giáo dục - đào tạo, an sinh xã hội. Ngành Tuyên giáo thật sự đi đầu trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cách mạng công nghiệp lần thứ tư - đòi hỏi cấp thiết cả trước mắt và lâu dài để góp phần thực hiện thành công công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

- Công tác Tuyên giáo trong giai đoạn mới khắc phục cách làm áp đặt, tuyên truyền một chiều, gây giảm niềm tin trong một bộ phận cán bộ và nhân dân. Thực hiện tốt phương châm: “Ta hiểu đúng ta cũng chính là chống lại kẻ thù”. Đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại để quảng bá hình ảnh Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiêp đổi mới, những thành tựu của công tác bảo vệ nhân quyền ra cộng đồng thế giới và kiều bào ta ở nước ngoài. Quan tâm nhiều hơn công tác tư tưởng với thế hệ trẻ, trí thức, văn nghệ sĩ, công nhân, nông dân và doanh nghiệp.

- Tham gia tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng ta lãnh đạo tiến hành hết sức quyết liệt và ngày càng có hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “không có ngoại lệ”,“không có vùng cấm”. Việc tuyên truyền cuộc đấu tranh này phải kịp thời, minh bạch theo lời dạy của V.Lê-nin: “Công khai là thanh bảo kiếm sớm chữa lành các vết thương”. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phương châm: “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu, cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Tích cực tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội để cổ vũ, biểu dương những tấm gương nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tích cực xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam; chú trọng nâng cao giá trị tư tưởng, nghệ thuật, bảo đảm dân chủ, tự do trong sáng tạo văn học, nghệ thuật; tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, nâng cao sức đề kháng của các tầng lớp nhân dân, từng bước đưa văn hóa Việt Nam đến với thế giới theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo là dịp đội ngũ làm công tác Tuyên giáo tiếp tục kiên định những quan điểm có tính nguyên tắc, không ngừng đổi mới, sáng tạo, cổ vũ khát vọng vươn lên mãnh liệt, ý chí và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn cách mạng mới nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới để hiện thực hóa khát vọng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

TS. Bùi Thế Đức
Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học,
nghệ thuật TW; nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW

Theo dangcongsan.vn

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá