• Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng - Bài cuối: Công tác tư tưởng và vấn đề sống còn của thể chế

  Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng - Bài cuối: Công tác tư tưởng và vấn đề sống còn của thể chế icon video icon video

  Ở thời kỳ đổi mới, công tác tư tưởng của Đảng ta diễn ra trong bối cảnh tình hình phức tạp, trong đó nổi lên là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch nhằm phá hoại thành quả cách mạng, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Để bảo vệ thành quả cách mạng và thực hiện công cuộc xây dựng đất nước, Đảng luôn đặt công tác tư tưởng lên hàng đầu.

 • Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng - Bài 2: Chống đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức

  Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng - Bài 2: Chống đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức icon video icon video

  Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII (từ ngày 4- 7/10/2021) đã thảo luận và cho ý kiến về nhiều nội dung hết sức quan trọng, trong đó có việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm.

 • Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng - Bài 1: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng - Bài 1: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng icon video icon video

  Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định mục tiêu tổng quát, trong đó phần then chốt là:"Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa".

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quyết tâm chính trị của Đảng ta

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quyết tâm chính trị của Đảng ta icon video icon video

  Ngay từ ngày thành lập Đảng và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Quán triệt tư tưởng đó, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm: phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt.

 • “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc.

  “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc." icon video icon video

  "Là người Việt Nam, dù ở trong nước hay nước ngoài, ai cũng mong muốn nước ta hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu, như ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 • Hội nghị Đối ngoại toàn quốc: Nâng cao tư duy đối ngoại trong phát triển kinh tế

  Hội nghị Đối ngoại toàn quốc: Nâng cao tư duy đối ngoại trong phát triển kinh tế icon video icon video

  Sáng 14/12, tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhiều tham luận đã đóng góp ý kiến về phát huy đường lối đối ngoại của Đảng, đặc biệt là việc thích ứng linh hoạt với tình hình mới, phát triển kinh tế hậu đại dịch COVID-19.

 • Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

  Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống icon video icon video

  Sáng 9/12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo hình thức trực tuyến.

 • Đảng ủy Tổng cục ĐBVN dự Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Đảng ủy Tổng cục ĐBVN dự Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng icon video icon video

  Sáng 9/12, Đảng ủy Tổng cục ĐBVN tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 • Phản bác các quan điểm sai trái về tư tưởng kinh tế của Đảng ta qua các kỳ Đại hội

  Phản bác các quan điểm sai trái về tư tưởng kinh tế của Đảng ta qua các kỳ Đại hội icon video icon video

  Hơn 35 năm đất nước ta thực hiện công cuộc Đổi mới, kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tại buổi Họp báo công bố kết quả Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Đại hội XIII đã trình bày hệ thống quan điểm chỉ đạo của Đảng về phát triển kinh tế, xác định mục tiêu cho nhiệm kỳ năm 5 tới và mục tiêu cho chiến lược 10 năm 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045, vừa thể hiện tính khoa học, vừa thể hiện khát vọng phát triển đến giữa thế kỷ Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, hùng cường, thịnh vượng. Tuy vậy, các thế lực thù địch vẫn liên tiếp đưa ra những luận điểm sai trái, xuyên tạc tư tưởng, đường lối kinh tế của Đảng. Vì vậy, việc làm rõ, cảnh giác và đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, qua đó khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo của tư tưởng, đường lối phát triển kinh tế của Đảng là nhiệm vụ cấp thiết.

 • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá