Thứ tư ngày 27 tháng 11 năm 2019 | 16:48

Tổng cục ĐBVN: Công nhận kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức năm 2018

Tổng cục ĐBVN: Công nhận kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức năm 2018

 

Căn cứ Quyết định số 35/2018/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV; số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;    

Căn cứ Quyết định số 2746/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2018 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

Căn cứ các Quyết định của Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Số 2332/QĐ-TCĐBVN ngày 19/7/2019 ban hành Kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2018; số 2862/QĐ-TCĐBVN ngày 28/8/2019 về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức năm 2018;

Sau khi xem xét Báo cáo ngày 22/11/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức về kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2018, quyết định:

Điều 1. Công nhận kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2018, gồm:

-    Điểm thi của thí sinh dự thi, đã tổng hợp kết quả chấm phúc khảo vào kết quả thi: Phụ lục 1.

-    Danh sách thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi, được thi tiếp vòng 2: Phụ lục 2.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

    Hội đồng thi tuyển công chức, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem Quyết định và Phụ lục tại đây:
 

pv

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá