Thứ sáu ngày 15 tháng 1 năm 2021 | 16:28
Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng công chức nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để nâng cao năng lực quản lý nhà nước, năm 2020, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, tiến độ trong giải quyết các thủ tục.

Tổng cục ĐBVN chung tay cải cách hành chính.

Công tác chỉ đạo điều hành

Thực hiện văn bản chỉ đạo và chương trình cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Tổng cục) đã ban hành Quyết định số 5189/QĐ-TCĐBVN ngày 27/12/2019 về kế hoạch cải cách hành chính năm 2020.

Đối với công tác tổ chức chỉ đạo điều hành, tuyên truyền cải cách hành chính, Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền CCHC giai đoạn 2016-2020 đã được ban hành; tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã triển khai thực hiện Kế hoạch của Tổng cục. Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC được thực hiện trong các cuộc họp, hội nghị chuyên môn, chuyên đề, tại cuộc gặp gỡ các cơ quan báo chí, truyền thông; trên trang thông tin điện tử của Tổng cục và của các đơn vị trực thuộc; trang duongbo.vn và một số báo, tạp chí trong và ngoài ngành; treo nhiều hình ảnh, khẩu hiệu tuyên truyền như: “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”; “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước”...

Tổng cục ĐBVN tiếp tục chỉ đạo kịp thời, điều hành linh hoạt, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của từng nội dung CCHC bảo đảm chất lượng, tiến độ thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng. Đặc biệt, trong các cuộc họp giao ban hàng tháng về công tác chuyên môn, nội dung về CCHC luôn được chú trọng và được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Tổng cục. Năm vừa qua, Tổng cục đã tổ chức kiểm tra 02 Vụ, 05 Cục trực thuộc, kết quả: các đơn vị đều thực hiện tốt công tác CCHC theo Kế hoạch đã ban hành.

Năm 2020, với nỗ lực "Chung tay cải cách hành chính", Tổng cục ĐBVN đã đạt được một số thành tựu như:

Trong Cải cách thể chế đã xây dựng được các văn bản quy phạm pháp luật. Tổng cục ĐBVN đã tiến hành rà soát 253 lượt văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đường bộ và các văn bản có liên quan theo định kỳ và theo chuyên đề: Rà soát, báo cáo các quy định của pháp luật gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện quản lý nhà nước, rà soát hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành; Rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của Nghị quyết số 68/NQ-CP;... 

Phối hợp với các cơ quan của Bộ GTVT, Bộ Tư pháp để thực hiện Pháp điển hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đường bộ; dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2020 (Hội đồng thẩm định Bộ Tư pháp họp ngày 30/10/2020) Về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước về lĩnh vực đường bộ năm 2020.

Về Cải cách thủ tục hành chính, trong lĩnh vực quản lý nhà nước, Tổng cục quán triệt Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ theo đúng quy định; Phối hợp với các cơ quan của Bộ GTVT và đơn vị liên quan rà soát, nâng cấp dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực cấp phép vận tải và quản lý phương tiện, người lái; Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Tính đến ngày 10/12/2020: Tổng cục ĐBVN: Tiếp nhận 17.887 hồ sơ (lĩnh đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe 16.777 hồ sơ; Vận tải 591; ATGT và QLBT 519 hồ sơ). Đã giải quyết 16.772 hồ sơ; chưa đến hạn 05 hồ sơ, quá hạn 0 hồ sơ đối với các lĩnh vực.

Tổng cục thường xuyên rà soát, hoặc rà soát theo chuyên đề 100% các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ để điều chỉnh các nội dung như thành phần hồ sơ, yêu cầu của thủ tục, thời gian thực hiện, quy trình thực hiện... để sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Hiện đang thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, mức độ 3 và nghiên cứu, triển khai xây dựng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 02 thủ tục hành chính trong cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, khổ giới hạn.

Năm 2020, Tổng cục ĐBVN đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.

Cũng trong năm 2020, Tổng cục ĐBVN đã thực hiện việc sáp nhập trường Trung cấp GTVT miền Bắc với trường Cao đẳng GTVT Đường bộ, làm thủ tục chuyển giao cơ sở vật chất và con người của 02 Trường: TC GTVT Thăng Long và TC GTVT Miền Nam về các trường Cao đẳng của Bộ GTVT; Triển khai thực hiện hiện Quyết định số 599/QĐ-BGTVT ngày 27/3/2018 ban hành Kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Đến nay, Tổng cục đã triển khai việc sắp xếp lại tổ chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Ngoài ra, Tổng cục đã thực hiện đề án tinh giảm biên chế, tiếp tục bố trí công chức, viên chức làm việc theo vị trí việc làm đã được phê duyệt; tổ chức tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm cán bộ trên cơ sở vị trí việc làm đã được phê duyệt; Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp tự chủ tự quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp làm cơ sở xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và thực hiện chế độ chính sách cho viên chức một cách hợp lý, đúng quy định.

Trong Cải cách tài chính công, Tổng cục đã hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, công tác quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định tại các Nghị định, Thông tư, Chỉ thị của Nhà nước.

Công tác xây dựng các quy định quản lý tài chính thuộc thẩm quyền để triển khai thực hiện trong cơ quan, đơn vị cũng đạt được một số thành công như: Tham mưu xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực được giao quản lý; triển khai các quy định, chế độ chính sách mới ban hành; Triển khai rà soát, xây dựng định mức sử dụng xe ô tô theo Nghị định 04/2019/NĐ-CP; rà soát lại phương án sắp xếp, xử lý nhà đất tại các Cục QLĐB; định mức xe ô tô chuyên dùng; nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh lương cơ sở theo Nghị định số 47; Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và trong quy trình xử lý công việc liên quan đến cơ quan, đơn vị khác.

Tổng cục tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp dịch vụ công, xây dựng Chính phủ điện tử; Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN  ISO 9001:2015 theo tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Còn nhiều khó khăn...

Công tác xây dựng các phần mềm quản lý, nâng cấp dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai đúng tiến độ, tuy nhiên với dịch vụ công "Cấp, cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hoá bằng container, xe kinh doanh vận tải hàng hoá, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt" theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP do chưa có kinh phí nên chưa triển khai thực hiện trong năm 2020;

Quy trình thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ và Quy trình thẩm định chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đây là những nhiệm vụ phức tạp do phần lớn các hồ sơ được gửi đến Tổng cục phải xin ý kiến của đơn vị, địa phương liên quan. Nếu thực hiện trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, công chức sẽ phải đồng thời thực hiện trên 2 hệ thống phần mềm, bao gồm cả Hệ thống quản lý văn bản của Tổng cục, với rất nhiều thao tác xử lý, liên quan đến nhiều người (chuyên viên tham mưu, lãnh đạo cấp Vụ, công chức giúp việc lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo Tổng cục, văn thư). Với khối lượng công việc lớn như hiện nay, đây là vấn đề cần phải được tháo gỡ và có giải pháp phù hợp;

Số lượng lãnh đạo cấp phó ở một số tổ chức thuộc Cục, Vụ.. vượt quá số lượng theo quy định mới của Chính phủ.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức hằng năm

Theo Tổng cục ĐBVN, để việc cải cách hành chính đạt được nhiều thành công hơn, trong thời gian tới, Tổng cục sẽ huy động các nguồn lực tài chính từ các dự án hỗ trợ của nước ngoài và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để xây dựng các phần mềm quản lý, nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến tại Tổng cục; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện việc sắp xếp các tổ chức trực thuộc để đảm bảo số lượng cấp phó đúng quy định; xây dựng kế hoạch giảm số lượng cấp phó vượt quá quy định lộ trình từ nay đến hết năm 2021; Nghiên cứu bổ sung vào phần mềm quản lý văn bản của Tổng cục để tích hợp nội dung giải quyết hồ sơ một cửa điện tử liên thông lên hệ thống một cửa điện tử của Bộ GTVT;

Đề nghị Bộ GTVT xem xét, bố trí kinh phí để xây dựng một số phần mềm quản lý (nội dung này đã được đề xuất) và bố trí thêm kinh phí đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức hằng năm.

Thời gian qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đặc biệt chú trọng cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ theo hướng bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Đức Mạnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá