Thứ năm ngày 7 tháng 10 năm 2021 | 14:14

Tổng cục ĐBVN: Triển khai thực hiện “Ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Tổng cục ĐBVN vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc về việc tổ chức triển khai thực hiện “Ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021.

Ảnh minh họa (CTV).

Theo đó, thực hiện Công văn của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức hướng ứng Ngày Pháp luật, cụ thể:

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội; Hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; Triển khai thực hiện Ngày Pháp luật bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành, trọng tâm là công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp. Trong đó, tập trung giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành Hiến pháp, pháp luật; tuyên truyền gương tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệnh chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật;

Tuyên truyền về nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2020, năm 2021; trong đó tập trung đối với các quy định của pháp luật có nội dung quản lý liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; Định hướng dư luận xã hội, trọng tâm là lĩnh vực: phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; phòng chống dịch bệnh Covid-19; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ… để góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội;

Do ảnh hưởng của Dịch bệnh Covid-19, căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, các cơ quan đơn vị chủ động lựa chọn hình thức phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, với một số hoạt động như Phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin: báo, đài, Cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; truyền thông trên mạng xã hội; biên soạn và phát hành các tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật;…; Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật qua hệ thống áp phích, băng rôn … tại cơ quan, đơn vị. Các đơn có thể tham khảo và sử dụng một số khẩu hiệu do Bộ Tư pháp cung cấp tại chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp ngày 1/10/2021; Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Tổng kết, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả trong công tác phổ biến giáo dục páp luật và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị…

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục, đặc biệt trong tháng 10 và tháng 11/2021.

Tổng cục ĐBVN giao các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục căn cứ điều kiện, hoàn cảnh cụ thể triển khai thực hiện và yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, đánh giá kết quả thực hiện triển khai Ngày Pháp luật của đơn vị mình, báo cáo về Tổng cục (qua Vụ Pháp chế - Thanh tra, email [email protected] ) trước ngày 20/11/2021 để tổng hợp, báo cáo Bộ.

Đức Mạnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá