Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2021 | 15:52

Sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Ngày 22/10, Đảng ủy Tổng cục ĐBVN đã tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai công tác 3 tháng cuối năm năm 2021.

Bí thư -Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng cục ĐBVN – Vũ Anh Tuấn cho biết, Đảng bộ Tổng cục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ và Đảng ủy Bộ GTVT; Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ luôn đoàn kết, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ; Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục phối hợp hiệu quả, đồng thuận cao trong giải quyết công việc; Đội ngũ cán bộ chuyên trách nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có chuyên môn vững vàng, đồng thời luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, còn một số khó khăn như các đảng bộ, chi bộ có trụ sở, địa bàn hoạt động trải dài theo tuyến đường quản lý, đặc thù công việc của cán bộ, đảng viên phải thường xuyên bám sát hiện trường, công tác dài ngày; Nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, gây nhiều khó khăn, đặc biệt là tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì đường bộ và các dự án xây dựng cơ bản đường bộ.

Phó Bí thư Vũ Anh Tuấn báo cáo tại hội nghị.

Vượt qua các trở ngại, Đảng ủy Tổng cục ĐBVN đã đạt được nhiều thành tích trong nhiều lĩnh vực. Cụ thể,

Trong Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn thực hiện hoàn thành tốt, đồng bộ các lĩnh vực nhiệm vụ chính trị (đã giao ban ngày 01/10/2021).

Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

Đảng ủy Tổng cục xác định xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức:

Đảng ủy đã hoàn thành phổ biến, quán triệt, học tập các hồ sơ, tài liệu quan trọng trong toàn Đảng bộ: Văn kiện của Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Khối các cơ quan TW, Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT (theo Kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 10/3/2021); Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”… Hình thức triển khai linh hoạt, đảm bảo chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Cách thức phổ biến tài liệu thiết thực, hiệu quả, dễ thực hiện, sát thực tế.

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (số 17-CTr/ĐU, ngày 19/4/2021), thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (số 11-CTr/ĐU, ngày 26/02/2021); Chỉ đạo 100% các tổ chức đảng hoàn thành việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp trên.

Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn (Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 21/01/2021); Tuyên truyền rộng kết quả Đại hội XIII của Đảng và Đại hội đảng các cấp trên (Kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 10/3/2021), kết quả bầu cử Quốc Hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp...

Hoàn thành sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 10/3/2021, tổ chức Hội nghị sơ kết ngày 30/3/2021, có Báo cáo số 19-BC/ĐU, ngày 15/3/2021),...

Chỉ đạo các tổ chức đảng các cấp thực hiện sinh hoạt chuyên đề năm 2021 về “Nghị quyết đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch và mỗi đảng viên phải xây dựng kế hoạch cá nhân về xây dựng cam kết và đăng ký nội dung nêu gương trước ngày 01/3/2021.

Thực hiện cử quần chúng ưu tú và đảng viên mới học bồi dưỡng lý luận chính trị theo kế hoạch của Đảng ủy Bộ GTVT (Kế hoạch số 11-KH/ĐU, ngày 26/02/2021).

Tổ chức tuyên truyền, vận động quyên góp ủng hộ chủ trương "Vì biển đảo Việt Nam" theo công văn số 144-CV/ĐU, ngày 27/01/2021 của Đảng ủy Bộ GTVT với tổng số tiền là 100.800.000 đồng và Quỹ phòng chống Covid-19 quốc gia.

Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ....

Điểm cầu Cục QLĐB IV.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đảng ủy Tổng cục ĐBVN kiện toàn, bổ sung BCH Đảng bộ trực thuộc (Đảng ủy Cục QLĐB II, I và Ban QLDA4), Ban TV Đảng ủy Cục II; UBKT Đảng ủy Cục QLĐB II; Phó Bí thư Đảng ủy Cục QLĐB II và Bí thư Đảng ủy Ban QLDA 4;

Thống nhất hạ cấp Đảng bộ Trường Trung cấp Giao thông vận tải Thăng Long xuống Chi bộ Trường Trung cấp GTVTTL và chuyển về trực thuộc Đảng ủy Trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương I, thuộc Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, thuộc Thành ủy Hà Nội (Quyết định 83 ngày  28/6/2021); Giải thể Chi bộ Chi Cục QLĐB IV.7 và Sáp nhập 04 chi bộ Chi cục QLĐB theo Quyết đinh 1309-QĐ/BGTVT, ngày 15/7/2021;

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 và Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (Công văn số 196-CV/ĐU, ngày 21/9/2021);

Ban hành 19 nghị quyết và 02 nghị quyết chuyên đề, 6 chương trình, 16 kế hoạch, 18 báo cáo, 121 công văn đi; Kết nạp 15 đảng viên mới, công nhận 12 đảng viên chính thức; Làm thủ tục chuyển đến 10 đảng viên và chuyển đi 27 đảng viên, cho ra khỏi đảng 1 đảng viên. 

Đồng thời, thống nhất nhận xét, đánh giá cán bộ để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 11 trường hợp; Kết luận đủ tiêu chuẩn chính trị để thực hiện công tác cán bộ 123 trường hợp; Nhận xét cán bộ để bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ thuộc diện Bộ GTVT quản lý 05 trường hợp.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Đảng ủy xây dựng và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ Tổng cục năm 2021 (số 09-CTr/ĐU ngày 26/02/2021) và Chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng uỷ Tổng cục năm 2021 (số 10-CTr/UBKT ngày 26/02/2021);

Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/ĐU ngày 29/4/2016 của Đảng ủy Bộ GTVT về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ GTVT giai đoạn 2016-2020 (Báo cáo số-BC/ĐU, ngày 01/3/2021);

Thực hiện Quyết định số 51-QĐ/ĐU ngày 02/02/2021 của Đảng ủy Bộ GTVT về kiểm tra đối với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Tổng cục ĐBVN (Báo cáo kết quả thực hiện tự KTGS theo đề cương Quyết định số 51-QĐ/ĐU ngày 02/02/2021 của Đảng ủy Bộ GTVT);

Tổ chức đảng được kiểm tra: Đảng ủy Tổng cục, UBKT đảng ủy Tổng cục, Đảng ủy Cục QLXD đường bộ, UBKT đảng ủy Cục QLXD đường bộ, Chi bộ Trung tâm KTĐB, chi bộ Vụ Tài chính.

Ông Nguyễn Việt Hưng phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã triển khai báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 102-QĐ/TW, Quy định số 07-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng vi phạm (số 24-BC/ĐU, ngày 10/5/2021) và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 17/5/2010 của Bộ Chính trị khóa X về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020” và ban hành “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 (số 29-BC/ĐU, ngày 15/6/2021).

Hoàn thành thực hiện khảo sát sơ kết 05 năm Nghị quyết 01-NQ/ĐUK về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" và Nghị quyết số 05-NQ/ĐU  của Đảng ủy Bộ về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2015-2020" (theo Quyết định số 65-QĐ/ĐU ngày 05/5/2021 của Đảng ủy Bộ GTVT): đã có Báo cáo số 27-BC/ĐU về Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU của Đảng ủy Bộ GTVT và Báo cáo số 28-BC/ĐU, ngày 25/5/2021 về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 19/8/2026 về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương"; Bốn tổ chức đảng được khảo sát: Đảng ủy Tổng cục, chi bộ Vụ Khoa học công nghệ, chi bộ Vụ Tổ chức- Hành chính, chi bộ Vụ Pháp chế- Thanh tra.

Đảng ủy đang thực hiện kiểm tra 2 đảng bộ Cục QLĐB II và III bằng hình thức, nội dung phù hợp điều kiện giãn cách xã hội phòng chóng dịch Covid-19.

Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể.

Công đoàn Tổng cục triển khai kiện toàn tổ chức công đoàn, trong đó chuyển đổi 29 Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn các Cục QLĐB khu vực thành Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng cục ĐBVN, thành lập Công đoàn cơ sở Trung tâm TT&TTĐB và 5 Cụm Công đoàn cơ sở trực thuộc. Tổ chức tập huấn về kiến thức và kỹ năng thương lượng tập thể cho 25 cán bộ Lãnh đạo Công đoàn khối Công ty cổ phần khu vực phía Bắc. Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các phong trào thi đua chuyên đề như: phong trào “Tết trồng cây làm theo lời Bác, nâng cao an toàn giao thông đường bộ” trên tất cả các tuyến quốc lộ được giao quản lý, kết quả đã trồng được 43.000 cây xanh trên các tuyến quốc lộ, phong trào đã lan tỏa đến các tuyến đường địa phương, thôn xóm trên cả nước; phong trào xây dựng “Chi cục QLĐB kiểu mẫu và An toàn giao thông”, “Giữ đường thông suốt – An toàn – Êm thuận”, “Đoạn đường an toàn – Sạch – Đẹp”,  “4 chăm”, “Con đường đẹp và An toàn giao thông” trong các đơn vị BDTX đường bộ; “Đảm bảo năng suất, chất lượng, tiến độ và an toàn” trong khối xây dựng cơ bản; phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị “Xanh-Sạch-Đẹp”, gắn với thực hiện văn hóa giao tiếp, ứng xử “4 Xin” và “4 Luôn”, “Dạy tốt – Học tốt – Phục vụ tốt” trong trong khối hành chính sự nghiệp và trường nghề. Tổ chức tốt các hoạt động xã hội như: vận động CBCCVCLĐ hưởng ứng Ngày hội hiến máu tình nguyện với sự tham gia của 300 đoàn viên công đoàn; ủng hộ Quỹ Vắc xin Covid-19 với số tiền 499.494.000 đồng; ngoài ra các công đoàn cơ sở còn tham gia ủng hộ tại các địa phương trong công tác phòng chống dịch với số tiền 357.481.000 đồng. Nhân dịp Tháng công nhân (tháng 5), Công đoàn Tổng cục đã tổ chức tặng quà cho 4 tập thể và 56 CNLĐ nghèo, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn giao thông, tai nạn lao động với kinh phí trên 96 triệu động; trao vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 với kinh phí 50 triệu đồng; hỗ trợ 60 triệu đồng để sửa chữa 03 căn nhà cho CNLĐ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; khảo sát và lập kế hoạch tu bổ, tôn tạo công trình “Tượng đài ghi công liệt sỹ Bến phà Gianh” thuộc phường Quảng Thuận, thi xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Đoàn Thanh niên CSHCM Tổng cục triển khai công tác năm 2021 và triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3;

Chỉ đạo các tổ chức đảng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2021 và tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (số 101-CV/ĐU, ngày 22/02/2021); Tập trung tuyên truyền Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), tích cực đăng bài ảnh gương người tốt việc tốt trên trang thông tin điện tử của Tổng cục và trang Web của các đơn vị.

Bên cạnh các thành tích, trong 9 tháng vừa qua Đảng ủy vẫn còn tồn tại một số hạn chế.

Ông Nguyễn Thanh Bình phát biểu.

Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Ngoài việc Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng cục hoàn thành kế hoạch năm 2021.

Đảng ủy chú trọng Công tác xây dựng Đảng. Cụ thể,

Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức

Tổ chức phổ biến, quán triệt, học tập kịp thời, đầy đủ các tài liệu của Trung ương và các cấp ủy cấp trên, đặc biệt là kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) bằng nhiều hình thức linh hoạt, hiệu quả;

Tiếp tục thường xuyên chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các Nghị quyết chuyên đề của Tổng cục; Chương trình hành động thực hiện  Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội các cấp trên; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và tài liệu học tập chuyên đề toàn khóa "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"; Chuyên đề năm 2021 về “Nghị quyết đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương;

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, kịp thời định hướng nội dung sinh hoạt bám sát chỉ đạo và diễn biến thực tiễn.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng: Hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới và chuyển đảng chính thức; Hoàn thành thực hiện việc rà soát, cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch, phiếu đảng viên vào phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 theo kế hoạch của Đảng ủy Bộ GTVT;

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 18-KH/ĐU, ngày 19/4/2021 về "Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên" và kế hoạch số 06-KH/ĐU, ngày 08/02/2021 "Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2021";

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 05 Nghị quyết chuyên đề; Tổ chức sơ kết đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/ĐU ngày 22/3/2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác an toàn giao thông và kiểm soát tải trọng xe” (giao chi bộ Vụ An toàn giao thông xây dựng dự thảo); Sơ kết 03 năm Nghị quyết số 20-NQ/ĐU ngày 28/12/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước (giao chi bộ Vụ KHCN, MT & HTQT xây dựng dự thảo), thời gian dự kiến sơ kết từ tháng 11/2021;

Tiếp tục kiên trì thực hiện nghiêm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Nghị quyết chuyên đề số 03-NQ/ĐU, ngày 11/01/2019;

Tổ chức đối thoại năm 2021 giữa Ban Thường vụ Đảng ủy với BTV Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục ĐBVN (đề nghị Công đoàn, Đoàn Thanh niên chuẩn bị đánh giá kết quả thực hiện và kiến nghị, đề xuất mới).

Hội nghị được kết nối với 5 điểm cầu bằng hình thức trực tuyến.

Công tác kiểm tra, giám sát: Hoàn thành thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 với hình thức phù hợp diễn biến của dịch bệnh Covid-19; Trong đó tăng cường công tác KT, GS đối với các chi bộ trong việc thực hiện Nghị quyết chuyên đề năm 2021 và thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng;

Chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện đúng quy định về xem xét, kiểm điểm, kỷ luật của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể (theo khoản 5, Điều 9, Quy định 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của BCHTW).

Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể: Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ về kết quả Đại hội XIII của Đảng; Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Công đoàn các cấp thực hiện tiếp xúc, đối thoại và quan tâm chăm lo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho đòan viên;

Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua chuyên đề; Tổ chức Hội thi tìm hiểu về chế độ chính sách đối với lao động nữ, giới và bình đẳng giới trong Nữ CNVCLĐ; Tuyên truyền văn hóa giao thông; Triển khai tu bổ, tôn tạo công trình “Tượng đài ghi công liệt sỹ Bến phà Gianh” và tổ chức các hoạt động xã hội khác;

Lãnh đạo Đoàn thanh niên Tổng cục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên; Thúc đẩy, tạo điều kiện phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh; Tổ chức quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết về “Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên trong Đảng bộ Bộ GTVT giai đoạn 2021-2025” của Đảng ủy Bộ GTVT.

“Nhiệm vụ Quý IV/2021 của Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam là rất lớn và phải thực hiện trong nhiều khó khăn; Đảng ủy Tổng cục ĐBVN kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành đường bộ đoàn kết, quyết tâm làm việc để hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ năm 2021" – Phó Bí thư Đảng ủy Vũ Anh Tuấn nói.

Phát biểu tham luận, ông Nguyễn Văn Thành – Bí thư Đảng bộ cục QLĐB IV đề nghị Đảng ủy bổ sung trong báo cáo về công tác đảm bảo ATGT việc các Cục QLĐB đã cử cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên phối hợp với các địa phương, đảm bảo lưu thông hàng hóa trong phòng chống dịch COVID-19. 

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục QLĐB III đề nghị Đảng ủy xem xét khen thưởng kịp thời các cán bộ, công chức, không quản hiểm nguy, đối mặt với tình hình sức khỏe, sinh mệnh, đảm bảo thông suốt luồng xanh vận tải tại các tỉnh phía Nam. Đồng thời, khẳng định những nỗ lực của người đứng đầu Tổng cục, Cục, Chi cục.

Theo ông Nguyễn Việt Hưng, trưởng Ban Tuyên giáo Tổng cục, ngay từ đầu năm, Ban Tuyên giáo đã tham mưu trên khung kế hoạt hoạt động chuyên đề, công tác truyền thông đã đạt được một số hiệu quả như truyền thông về mặt cầu Thăng Long, Công bố quy Quyết định phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ,... Đồng thời, trưởng Ban Tuyên giáo cũng đề nghi các Đảng bộ cơ sở gửi các bài viết, tấm gương người tốt việc tốt để tuyên truyền trên trang điện tử DRVN.

Ngoài ra, hội nghị còn nghe một số tham luận của Cục QLĐB I, II và một số đại biểu tham dự.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN – Nguyễn Văn Huyện ghi nhận những thành tích trong thời gian qua của Đảng ủy.

Bí thư – Tổng cục trưởng đề nghị, Đảng bộ các Cục, Chi cục QLĐB tiếp tục phối hợp với các địa phương đảm bảo ATGT, phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, đối với công tác phòng, chống bão lũ, Tổng cục trưởng yêu cầu các Cục, Chi cục xác định đảm bảo thông tuyến trong thời gian sớm nhất, phục hồi hiện trạng ban đầu thay vì đảm bảo giao thông bước 1, bước 2.

Đức Mạnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá