Thứ sáu ngày 7 tháng 1 năm 2022 | 9:28

Cục quản lý xây dựng đường bộ triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 6/1, Cục quản lý xây dựng đường bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2021, trong bối cảnh toàn cầu cũng như trong nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, nhiều tỉnh thành thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành dự án; nhân sự của Cục có biến động lớn. Tuy nhiên, được sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục ĐBVN, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động, Cục QLXD đường bộ đã cố gắng khắc phục vượt qua khó khăn; thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch năm 2021.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Hải Tùng, Cục trưởng Cục QLXD đường bộ cho biết, năm 2021, Cục đã tham mưu cho Tổng cục tham gia ý kiến hơn 20 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ các quy định liên quan đến hoạt động quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, gồm: 2 dự thảo Luật; 2 Báo cáo tổng kết Luật; 1 Nghị định và 15 dự thảo các Thông tư, Đề án.

Bên cạnh đó, Cục đã tham mưu cho Tổng cục phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hơn 609 gói thầu các loại, bao gồm các gói thầu Tư vấn, gói thầu xây lắp, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa. Hầu hết các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh đều tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng, trong đó có 6 gói thầu có giá trị gói thầu từ 100 đến 200 tỷ đồng. So với năm 2020, số gói thầu tăng 244 gói, giá trị tăng 1.591,4 tỷ đồng.

Trong công tác xây dựng định mức, Cục đã tham mưu Tổng cục báo cáo Bộ GTVT kết quả rà soát các định mức, thống nhất phân công để triển khai đối với các Cơ quan tham mưu thuộc Tổng cục. Kết quả rà soát và báo cáo Bộ GTVT tổng cộng 499 định mức, trong đó: 245 định mức đã và đang được xây dựng trong các Dự án trước đây; 164 định mức còn lại có thể áp dụng theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng hoặc qua rà soát bị trùng lặp cần loại bỏ; 90 định mức cần xây dựng trong các dự án XDCB của Bộ và các dự án bảo trì trong thời gian tới.

Công tác quản lý dự án, trong năm 2021, Cục được giao theo dõi khoảng 280 dự án. Tổng nguồn vốn năm 2021: 2.722,7 tỷ đồng. Kết quả giải ngân đến 20/12/2021: 2.339,9/2.722,7 tỷ đồng, đạt 86%, trong đó: Công tác giải ngân vốn đạt mức yêu cầu của Bộ GTVT và cả nước. Đến hết tháng 1/2022 sẽ hoàn thành 100% công tác giải ngân.

Dự án VRAMP là dự án đã được Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tháng 12/2020 và được Chủ tịch nước gia hạn hiệp định đến 31/12/2022 để tiếp tục sử dụng nguồn dư đầu tư 3 tuyến: Tuyến tránh thành phố Sơn La, Quốc lộ 6 Km70 - Km78 tỉnh Hòa Bình và QL2 đoạn Km284+600 - Km285+995 tỉnh Hà Giang với tổng chi phí: 805 tỷ đồng.

Đến nay, nhà thầu đã triển khai thi công 30% nền đường, đang triển khai thi công các công trình... phấn đấu hoàn thành thảm BTN trước tháng 9/2022 và hoàn thành trong tháng 10/2022. Riêng QL2 đoạn Km284+600 - Km285+995 đã hoàn thành công tác lựa chọn Nhà thầu và ký hợp đồng xây dựng trong tháng 12/2021, triển khai thi công hoàn thành trước 31/12/2022. 

Ông Nguyễn Hải Tùng, Cục trưởng Cục QLXD đường bộ báo cáo tại Hội nghị.

Dự án LRAMP, thực hiện trong vòng 5 năm với TMĐT là 9.203,38 tỷ đồng, trong đó riêng TMĐT của các hợp phần do Tổng cục quản lý là 5.798 tỷ, đến hết năm 2021 (năm thứ năm của dự án) đã hoàn thành kế hoạch thực hiện năm cuối cùng với các kết quả rất ấn tượng.

Về Hợp phần Cầu, tổng số cầu đã khởi công là 2.450/2.174 cầu dân sinh, vượt 276 cầu và đạt 114% so với kế hoạch ban đầu của dự án. Số cầu hoàn thành đến nay đạt 2.425 cầu, vượt 251 cầu (đạt 112% so với kế hoạch ban đầu). Riêng trong năm 2021 thi công hoàn thành 300 cầu. Do khả năng giải ngân vượt tiến độ nên đã báo cáo Bộ GTVT bố trí thêm 35 tỷ để thanh toán cho các gói thầu.

Về Hợp phần Đường, đã khôi phục cải tạo 913/676km đường địa phương, vượt 237km và đạt 135% so với kế hoạch ban đầu của dự án. Tăng cường và hoàn thiện công tác bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương được xác nhận đến hết năm 2020 đạt 53.400/61.109 km đạt 87% so với mục tiêu cuối năm 2021; vốn bảo trì đạt 735 tỷ, vượt yêu cầu 674 tỷ cho cuối năm 2021. 

Các Dự án thực hiện đáp ứng chất lượng và tiến độ yêu cầu. Ngoài ra, dự án đã nhận được sự ủng hộ, đánh giá rất cao của nhân dân, chính quyền địa phương các tỉnh và Nhà tài trợ (WB) trong việc tổ chức thực hiện dự án ODA cũng như trong việc đánh giá hiệu quả của dự án. 

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, nắm bắt và triển khai kịp thời các Nghị quyết, chủ trương chính sách mới của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của Bộ Giao thông vận tải và các văn bản của Tổng cục ĐBVN về công tác quản lý dự án, Cục QLXD đường bộ xác định phương hướng và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, cụ thể như sau:

Về công tác thể chế, đấu thầu, Cục QLXD đường bộ luôn xác định rõ công tác tham mưu về thể chế là một trong những nhiệm vụ quan trọng và tiếp tục cần được tăng cường trong giai đoạn tới. Trên cơ sở hệ thống về Luật, Nghị định, Thông tư liên quan của ngành đã được đưa vào chương trình xây dựng, chủ trì tham mưu về công tác thể chế trong quản lý dự án, phối hợp chặt chẽ với các Cơ quan tham mưu của Tổng cục trong công tác xây dựng thể chế, chính sách pháp luật và góp ý kiến các văn bản QPPL, các đề án, quyết định khi có yêu cầu. Chủ động phát hiện những bất cập, cần làm rõ trong công tác thể chế để báo cáo và kiến nghị xử lý.

Tiếp tục tham mưu cho Tổng cục chỉ đạo việc xây dựng các định mức có tính chất áp dụng trong các dự án sử dụng vốn đầu tư công (các định mức dự toán trong dự án XDCB và dự án bảo trì).

Phối hợp và trợ giúp trong công tác đấu thầu đối với các công việc do các Vụ thuộc Tổng cục tham mưu thực hiện.

Chủ động nắm bắt, đề xuất và thực hiện công tác kiểm tra hoạt động đấu thầu do các Chủ đầu tư là các Cục, các Sở thực hiện trong công tác bảo trì. Qua đó có hướng dẫn đối với công tác đấu thầu, góp phần hoàn thành tốt trong công tác bảo trì hệ thống đường quốc lộ do Tổng cục ĐBVN quản lý.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác đấu thầu đối với các dự án do Tổng cục ĐBVN trực tiếp làm Chủ đầu tư, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Tăng cường công tác đấu thầu qua mạng theo đúng quy định.

Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu Nhà thầu tư vấn và thí điểm đánh giá làm cở sở tham mưu Tổng cục chấp thuận các đơn vị tư vấn được chỉ định thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và chưa để xảy ra vi phạm về chất lượng, tiến độ.

Công tác quản lý dự án, Xác định rõ công tác chất lượng là ưu tiên hàng đầu, tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát trong các giai đoạn thực hiện dự án để đảm bảo chất lượng. Kiên quyết, có biện pháp mạnh mẽ đối với Nhà thầu, TVGS và cả Ban QLDA khi phát hiện các trường hợp không đảm bảo chất lượng.

Xây dựng chính phủ điện tử và chuyển đổi số: tăng cường tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ điện tử thay cho hồ sơ giấy. Sử dụng các công cụ trực tuyến để cập nhật, theo dõi tình hình giải ngân, thực hiện dự án. Xây dựng trang web của Cục.

Đảm bảo thực hiện tốt và vận dụng linh hoạt các chế độ chính sách, tiếp tục quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đối với công chức và người lao động được tốt hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN, Nguyễn Mạnh Thắng, biểu dương và ghi nhận thành tích mà Cục QLXD đường bộ đã đạt được trong năm qua. Năm 2021, các cấp, các ngành triển khai kế hoạch diễn ra trong bối cảnh đất nước cũng như thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid 19, ngành GTVT cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong đó có sự đóng góp to lớn của Cục QLXD đường bộ.

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng đề nghị trên cơ sở bộ máy tập thể Lãnh đạo Cục mới được tăng cường, Cục tiếp tục củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể Lãnh đạo Cục và Ban chấp hành Đảng uỷ Cục; thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ theo đúng quy trình; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị để nâng cao trình độ, nâng cao hiệu quả để đáp ứng yêu cầu về công việc của Cục trong giai đoạn mới.

Đẩy nhanh xây dựng chính phủ điện tử, đặc biệt là vấn đề kiểm soát hiện trường bằng hình ảnh, đẩy mạnh triển khai các hình thức quản lý dự án có hiệu quả, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý dự án, nhằm phát hiện sớm và phòng ngừa các sai sót trong thiết kế, trong thi công, giải quyết kịp thời những vướng mắc trên các công trường đang thi công, đảm bảo chất lượng và tiến độ các dự án, giải ngân theo kế hoạch được giao đối với các dự án đang thực hiện.

Ngoài ra, Phó tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng yêu cầu thực hiện các dự án đảm bảo giải ngân tốt đáp ứng tiến độ nhưng phải đảm bảo chất lượng dự án. Không để tình trạng dự án vừa làm xong đã phải tổ chức sửa chữa ngay.

N.T

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá