Chủ nhật ngày 20 tháng 3 năm 2022 | 21:55

Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và Chuyên đề năm 2022 “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”

Căn cứ Kế hoạch số 35-KH/ĐUK ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các văn bản có liên quan, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và Chuyên đề năm 2022 “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề toàn khóa và các văn bản chỉ đạo của Trung ương.

- Xác định rõ nội dung, công việc và lộ trình cụ thể thực hiện Chỉ thi số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW trong năm 2022.

- Xác định Chuyên đề năm 2022 phù hợp với đặc điểm đặc thù của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Trung ương nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hiểu rõ nội hàm Chuyên đề năm 2022; góp phần xây dựng đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Yêu cầu

- Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề năm 2022 phải đảm bảo 3 nội dung: Học tập Bác - Làm theo Bác - Nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tập trung vào những hành động, việc làm cụ thể đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

- Việc xây dựng nội dung chuyên đề hàng năm phải trên cơ sở vừa cụ thể hóa nội dung Chuyên đề toàn khóa, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, vừa phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tổ chức việc học tập và làm theo Bác phải đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, sáng tạo, phong phú về nội dung và hình thức, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, tránh phô trương, hình thức.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề năm 2022 “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả học tập và làm theo Bác gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, quốc gia, dân tộc; ngày thành lập, truyền thống của các đảng bộ, các cơ quan Trung ương, đặc biệt là nhân dịp Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2022).

Tăng cường tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị với việc học và làm theo Bác.

Các cấp ủy đảng ngoài nước tăng cường phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện những nội dung cơ bản, trọng tâm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới các đảng viên, các cấp ủy, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài” và Kết luận số 85-KL/TW ngày 19/8/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới với cộng đồng quốc tế.

Đảng ủy Khối phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng phim phóng sự: “Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - 15 năm xây dựng và phát triển” nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022).

3. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung Chuyên đề năm 2022 vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 của cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy đảng rà soát chương trình hành động, kế hoạch, đề án... về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đảng.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 vào quý IV năm 2022.  

4. Cấp ủy các cấp tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp với điều kiện thực tiễn và những yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, thực hiện rà soát, bổ sung, sửa đổi và xây dựng mới các quy chế, quy định trong nội bộ. Chú trọng xây dựng môi trường văn hoá công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo khoa học về “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Triển lãm ảnh giới thiệu chuẩn mực đạo đức và kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

5. Các cấp ủy đảng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp cho phù hợp với đặc thù, điều kiện thực tiễn của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Tập trung đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 25/01/2017 của Đảng ủy Khối về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay” gắn với các quy định nêu gương của Đảng.

6. Cấp ủy đảng các cơ quan nghiên cứu chuyên ngành về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục công tác nghiên cứu toàn diện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác - Lênin gắn việc nghiên cứu, vận dụng với giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.

Cấp ủy đảng các học viện, nhà trường phối hợp với ban lãnh đạo, ban giám đốc, ban giám hiệu lãnh đạo, chỉ đạo bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung chuyên đề toàn khóa và năm 2022 vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với trình độ nhận thức và yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương và thực tiễn của Đảng bộ Khối.

7. Cấp ủy các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề năm 2022. Trong đó, chú trọng việc kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch toàn khóa, hằng năm của cấp ủy và kế hoạch học tập làm theo của cá nhân và việc tổ chức thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng uỷ Khối:

1.1. Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối:

- Tham mưu xây dựng tài liệu học tập chuyên đề năm 2022; tổ chức Hội nghị để triển khai học tập chuyên đề năm 2022 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của các đảng ủy trực thuộc, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên cấp Đảng ủy Khối; tham mưu chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối. Phối hợp với cơ quan báo chí, truyền thông để tuyên truyền những nội dung cơ bản của chuyên đề 2022, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh.

- Chủ động tham mưu tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW trong toàn Đảng bộ Khối và đánh giá kết quả thực hiện Chuyên đề năm 2022.

- Chủ động đôn đốc, nắm tình hình, hướng dẫn triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết, quy định Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

- Tham mưu tổ chức các hoạt động lớn nhân dịp các ngày kỷ niệm liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2022).

1.2. Giao Văn phòng Đảng ủy Khối bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW và Chuyên đề năm 2022 gắn với Chuyên đề toàn khóa ở Đảng bộ Khối.

1.3. Các ban, đơn vị Đảng ủy Khối căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Các đảng uỷ trực thuộc:

2.1. Ban thường vụ cấp ủy các cấp, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW và việc học tập Chuyên đề toàn khoá, Chuyên đề năm 2022. Ban tuyên giáo cấp ủy các cấp tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

2.2. Cấp ủy các cơ quan Trung ương được phân công thực hiện những nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch số 58-KH/BTGTW ngày 27/8/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các cơ quan Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

2.3. Căn cứ Kế hoạch này các cấp ủy đảng chủ động triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2022 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Trong quá trình tổ chức, thực hiện, có vấn đề gì phát sinh, đề nghị cấp ủy, cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối) để hướng dẫn thực hiện./

Đảng ủy khối các CQTW

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá