Thứ tư ngày 23 tháng 3 năm 2022 | 16:51

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết số 02-NQ/TW

Công đoàn Tổng cục ĐBVN vừa ban hành Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới” của đơn vị.

Chủ tịch Công đoàn Tổng cục ĐBVN - Nguyễn Việt Hưng (giữa) thăm lực lượng Thanh tra chốt trực kiểm soát TTX trên cầu Thăng Long năm 2021.

Theo đó, thực hiện Chương trình hành động số 613/CTr-CĐN ngày 08/12/2021 của Công đoàn GTVT Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng cục ĐBVN ban hành Kế hoạch thực hiện với nội dung cụ thể như:

Nâng cao nhận thức của công đoàn các cấp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Đường bộ về các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ chế độ XHCN.

Tổ chức triển khai thực hiện phải quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong toàn hệ thống các cấp công đoàn, nỗ lực phấn đấu cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Công đoàn Tổng cục ĐBVN và Công đoàn Cục QLĐB I thực hiện chuyến thiện nguyện tại trường Tiểu học Tân Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai (Ảnh chụp năm 2021, trước dịch COVID-19).

Trong quá trình triển khai thực hiện các cấp công đoàn phải linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng cục ĐBVN, Công đoàn GTVT Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn Tổng cục cũng đặt ra các chỉ tiêu như: Phấn đấu có 95% trở lên đoàn viên, công chức, viên chức, lao động được tham gia học tập, quán triệt, tiếp nhận thông tin về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Phấn đấu có 90% trở lên doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; 100% trở lên cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; 85% trở lên doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức hội nghị người lao động và các hình thức dân chủ khác theo quy định của pháp luật….

Công đoàn Tổng cục phấn đấu đến năm 2023, có 100% công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp, 95% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đủ điều kiện thành lập được Ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Trên 85% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó ít nhất 45% TƯLĐTT xếp loại chất lượng từ B trở lên…

Tới năm 2025, Công đoàn có 90% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT);

Phấn đấu có ít nhất 85% số vụ việc của đoàn viên, tổ chức công đoàn có nhu cầu tư vấn, tranh tụng sẽ có đại diện công đoàn tham gia.

Đến năm 2030 có từ 99% trở lên người lao động trong các doanh nghiệp có công đoàn là đoàn viên công đoàn; Phấn đấu có 95% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể…

Và tới năm 2045, hầu hết người lao động tại cơ sở là đoàn viên Công đoàn Việt Nam; phấn đấu 100% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể; Phấn đấu có 100% số vụ việc của đoàn viên, tổ chức công đoàn có nhu cầu tư vấn, tranh tụng sẽ có đại diện công đoàn tham gia.

Ông Lê Văn Công, Phpos Chủ tịch Công đoàn Tổng cục ĐBVN phát quà cho các học sinh trường Tiểu học Tân Tiến (Ảnh chụp năm 2021, trước dịch COVID-19).

Để đạt được các mục tiêu đó, Công đoàn Tổng cục đã lên một số phương án và giải pháp thực hiện như: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngành hiện đại, lớn mạnh.

Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các nội quy, quy chế quản lý ở các đơn vị; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động

Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho người lao động

Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn phù hợp với số lượng, cơ cấu lao động, nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động và yêu cầu hội nhập quốc tế; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong cơ quan, đơn vị.

Nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, vận động đoàn viên, CCVCLĐ thi đua học tập, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành các mục tiên, nhiệm vụ cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn

Công đoàn Tổng cục yêu cầu các Công đoàn cơ sở trực thuộc căn cứ Kế hoạch của Công đoàn Tổng cục ĐBVN và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; phối hợp với chuyên môn tổ chức cho cán bộ, CCVCLĐ học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và chương trình hành động của Công đoàn Tổng cục ĐBVN. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch ở các đơn vị trực thuộc; định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo về Công đoàn Tổng cục ĐBVN theo quy định.

 

Đức Mạnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá