Yên Bái: Ý thức nâng lên, tai nạn giao thông giảm

Yên Bái: Ý thức nâng lên, tai nạn giao thông giảm

Sau hai năm thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 1/2/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự...

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá