Những thành quả hiện thực hóa xã hội XHCN ở Việt Nam Những thành quả hiện thực hóa xã hội XHCN ở Việt Nam

Định hình và nâng cao ý thức công dân xã hội chủ nghĩa là một trong những nhân tố tạo sức mạnh bên trong của quá trình kiến tạo. Đó chính là nội lực của:...

Tags: Những thành quả, hiện thực hóa, xã hội, XHCN,
Dân chủ là bản chất của chế độ XHCN, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc xây dựng CNXH Dân chủ là bản chất của chế độ XHCN, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc xây dựng CNXH

Trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, đăng trên Báo Nhân dân, ngày (16/5/2021),...

Tags: Dân chủ, là bản chất của chế độ XHCN, vừa là mục tiêu, vừa là động lực,
Tổng Bí thư: Kinh tế thị trường định hướng XHCN là phải gắn kinh tế với xã hội Tổng Bí thư: Kinh tế thị trường định hướng XHCN là phải gắn kinh tế với xã hội

Trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tags: Tổng Bí thư, Kinh tế thị trường, định hướng XHCN,
Tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc XHCN theo tư tưởng của V.I.Lênin Tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc XHCN theo tư tưởng của V.I.Lênin

V.I.Lênin đã vận dụng và phát triển sáng tạo quan điểm của Karl Marx và Friedrich Engels về vũ trang toàn dân để xây dựng học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong điều kiện...

Tags: Tăng cường, sức mạnh, bảo vệ, Tổ quốc, XHCN,
công ty Thaco
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá